Cách để Tính Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm

Đồng tác giả: Michael R. Lewis

Tỷ lệ tăng trưởng là chỉ số rất hữu ích để xem xét cơ hội đầu tư. Đô thị, trường học và nhóm khác cũng thường sử dụng tỷ lệ tăng trưởng hàng năm của người dân thể dự đoán nhu cầu xây dựng, dịch vụ, vv. Chỉ số thống kê này rất quan trọng và hữu ích, và cũng không quá khó để tự tính toán. Tỷ lệ tăng trưởng là chỉ số rất hữu ích để xem xét cơ hội đầu tư. Đô thị, trường học và nhóm khác cũng thường sử dụng tỷ lệ tăng trưởng hàng năm của người dân thể dự đoán nhu cầu xây dựng, dịch vụ, vv. Chỉ số thống kê này rất quan trọng và hữu ích, và cũng không quá khó để tự tính toán.

Phương pháp 1 trong 2:
Tính tăng trưởng trong một năm

 1. 1
  Lấy giá trị khởi đầu. Để tính toán tốc độ tăng trưởng, bạn cần phải có giá trị khởi đầu. Giá trị khởi đầu là dân số, doanh thu, hoặc bất cứ số liệu mà bạn đang xem xét vào đầu năm.
  • Ví dụ, vào đầu năm dân số của một ngôi làng là 125, thì giá trị khởi đầu là 125.
 2. 2
  Lấy giá trị cuối. Để tính toán tăng trưởng, bạn không chỉ cần giá trị khởi đầu, mà còn cần giá trị cuối. Giá trị đó là dân số, doanh thu, hoặc bất cứ số liệu mà bạn đang xem xét vào cuối năm.
  • Ví dụ, dân số vào lúc cuối năm của ngôi làng là 275, thì giá trị cuối cùng là 275.
 3. 3
  Tính tỷ lệ tăng trưởng trong năm. Tỷ lệ tăng trưởng được tính theo công thức sau: Tỷ lệ tăng trưởng trong năm = [1]
  • Ví dụ, một ngôi làng vào đầu năm có 150 người dân, và tăng lên 275 người vào cuối năm. Cách tính tỷ lệ tăng trưởng trong năm như sau:
  • Tỷ lệ tăng trưởng
  • =
  Advertisement

Phương pháp 2 trong 2:
Tính tăng trưởng hàng năm của nhiều năm

 1. 1
  Lấy giá trị đầu. Để tính tốc độ tăng trưởng, bạn cần phải có giá trị đầu. Giá trị đầu là dân số, doanh thu, hoặc bất cứ số liệu mà bạn đang xem xét vào đầu thời kỳ.
  • Ví dụ, nếu doanh thu của một công ty trong đầu thời kỳ là 10.000 USD, thì giá trị đầu là 10.000 USD.
 2. 2
  Lất giá trị cuối. Ngoài giá trị đầu để tính tỷ lệ tăng trưởng hàng năm, bạn cũng cần phải có giá trị cuối. Giá trị đó là dân số, doanh thu, hoặc bất cứ số liệu mà bạn đang xem xét vào cuối kỳ.
  • Ví dụ, nếu doanh thu của công ty vào cuối kỳ là 65.000 USD, thì giá trị cuối là 65.000 USD.
 3. 3
  Quyết định số năm cần tính toán. Vì bạn đang đo tốc độ tăng trưởng của một giai đoạn, nên bạn cần phải biết số năm trong giai đoạn này.
  • Ví dụ, nếu bạn muốn tính tỷ lệ tăng trưởng trong doanh thu hàng năm của công ty từ năm 2011 đến năm 2015, thì số năm là 4 tức là từ 2015 đến 2011.
 4. 4
  Tính tỷ lệ tăng trưởng hàng năm. Công thức tính tốc độ tăng trưởng hàng năm là Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm trong đó f là giá trị cuối, s là giá trị đầu, và y là số năm.[2]
  • Ví dụ: Một công ty kiếm được 10.000 USD trong năm 2011 và trong bốn năm sau vào năm 2015 công ty kiếm được 65,000 USD. Vậy tỷ lệ tăng trưởng hàng năm là bao nhiêu?
  • Nhập các giá trị trên vào công thức tỷ lệ tăng trưởng để tìm câu trả lời:
  • Tốc độ tăng trưởng hàng năm
  • = 59.67% tăng trưởng hàng năm
  • Chú ý - nâng cao giá trị của a lên lũy thừa sẽ tương đương với căn bậc b của a. Bạn có thể phải cần máy tính có nút "" để tính, hoặc tính bằng công cụ tính trực tuyến.
  Advertisement

Về bài wikiHow này

Doanh nhân và cố vấn tài chính
Bài viết này có đồng tác giả là Michael R. Lewis. Michael R. Lewis là giám đốc điều hành, doanh nhân và cố vấn đầu tư đã nghỉ hưu tại Texas. Ông có hơn 40 năm kinh nghiệm trong Kinh doanh & Tài chính.
Chuyên mục: Kinh doanh

Bài viết này đã giúp ích cho bạn?

Không
Advertisement