Các thay đổi

Xuất dấu trang từ Chrome

thêm 224 byte Thứ Sáu lúc 06:28
không có tóm lược sửa đổi
#Mở trình duyệt Google Chrome. Nếu dấu trang được lưu vào một tài khoản Google cụ thể, bạn cần [https://myaccount.google.com/intro đăng nhập tài khoản đó] để hiển thị dấu trang.
#Nhấp chuột vào {{button|⋮}}. Nút này nằm ở góc phía trên bên phải cửa sổ trình duyệt Chrome.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 3 Version 5.jpg|center]]
#Chọn {{button|Bookmarks}} (Dấu trang}}). Bạn sẽ thấy trình đơn mới xuất hiện phía bên trái.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 4 Version 5.jpg|center]]#Nhấp chuột vào {{button|Bookmark Manager}} (Trình quản lý dấu trang}}). Đây là thao tác mở cửa sổ ("Trình quản lý dấu trang") cho phép bạn tổ chức và quản lý các dấu trang đang tồn tại.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 5 Version 4.jpg|center]]
#*Bạn có thể mở trực tiếp Trình quản lý dấu trang bằng phím tắt {{keypress|Option|Command|B}} trên Mac, hoặc {{keypress|Ctrl|Shift|O}} trên Windows.
#Nhấp chuột vào {{button|Organize}} (Tổ chức}}). Nút nằm chính giữa màn hình ngay dưới thanh tìm kiếm, và có một hình tam giác nhỏ bên cạnh.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 6 Version 4.jpg|center]]#Chọn {{button|Export bookmarks to HTML file}} (Xuất dấu trang sang tệp HTML}}). Máy tính sẽ yêu cầu bạn chọn vị trí lưu trữ.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 7 Version 4.jpg|center]]#Chọn tên và vị trí lưu tệp dấu trang. Cửa sổ "Save As" (Lưu dưới dạng" ) sẽ xuất hiện sau khi bạn nhấp chuột vào nút xuất tệp, yêu cầu bạn đặt tên và chọn vị trí lưu tệp. Chọn vị trí và tên của tệp để tìm kiếm được dễ dàng.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 8 Version 4.jpg|center]]
#*Theo mặc định, tệp dấu trang xuất từ Chrome được đặt tên theo dạng 'bookmarks" và ngày tháng hiện tại.
#Nhấp chuột vào {{button|LưuSave}}(Lưu). Tệp dấu trang ngay lập tức được tải về.
#*Vị trí lưu trữ mặc định của Google Chrome là thư mục "Downloads" (Tải về) khi cài đặt Chrome.
===Đồng bộ Dấu trang trên Điện thoại===
#Mở trình duyệt Chrome. Tùy thuộc vào tài khoản bạn muốn lưu dấu trang, có thể bạn phải đăng nhập trước khi tiến hành nhập dấu trang.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 12 Version 2.jpg|center]]
#Nhấp chuột vào {{button|⋮}}. Đây là nút nằm ở góc phía trên bên phải màn hình trình duyệt Chrome.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 13 Version 2.jpg|center]]
#Rê chuột tới mục {{button|Bookmarks}} (Dấu trang}}). Lúc này bạn sẽ thấy xuất hiện trình đơn mới ở phía bên trái.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 14 Version 2.jpg|center]]#Nhấp chuột vào {{button|Bookmark Manager}} (Trình quản lý dấu trang}}).[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 15 Version 2.jpg|center]]#Nhấp chuột vào {{button|Organize}} (Tổ chức}}). Nút này nằm chính giữa màn hình, ngay dưới thanh tìm kiếm, có một hình tam giác nhỏ ở bên cạnh.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 16 Version 2.jpg|center]]#Nhấp chuột vào {{button|Import Bookmarks from HTML}} (Nhập dấu trang từ tệp HTML}}).[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 17 Version 2.jpg|center]]
#Chọn dấu trang '''.html file'''. Tệp này nằm ở vị trí mà bọn chọn lưu ở bước trước (ví dụ thư mục Downloads).
#Nhấp chuột vào {{button|Open}} (Mở). Dấu trang Chrome sẽ được cập nhật.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 18 Version 2.jpg|center]]
===Nhập Dấu trang vào Safari trên Máy tính===
#Mở Safari. Safari có thể nhập dấu trang từ tệp .html bạn lưu ở bước trước hoặc đồng bộ trực tiếp với trình duyệt khác trên máy tính.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 19 Version 2.jpg|center]]
#Nhấp chuột vào trình đơn {{button|TệpFile}}(Tệp). Mục này nằm ở góc phía trên bên phải màn hình.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 20 Version 2.jpg|center]]#Nhấp chuột vào {{button|Nhập Dấu trangImport Bookmarks}}.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 21 Version 2.jpg|center]]#Nhấp chuột vào {{button|Nhập từImport From}}.#Nhấp chuột vào {{button|Tệp Bookmarks from HTML Dấu trangfile}}. Bạn có thể chọn nhập dấu trang trực tiếp từ trình duyệt khác trên máy tính (ví dụ Chrome hoặc Firefox).[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 22 Version 2.jpg|center]]#*Để đồng bộ dấu trang với trình duyệt khác, bạn cần chọn trình duyệt và xác nhận chi tiết đồng bộ.
#Chọn tệp dấu trang '''.html file'''. Tệp này được lưu tại vị trí bạn chọn ở bước trước (ví dụ thư mục Downloads).
#Nhấp chuột vào {{button|NhậpImport}}. Dấu trang của bạn sẽ được tải vào Safari.
===Nhập Dấu trang vào Firefox trên Máy tính ===
#Mở trình duyệt Firefox.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 23 Version 2.jpg|center]]
#Nhấp chuột vào {{button|Trang ưa thíchBookmarks}}. Mục này nằm ngay đầu trang Firefox. Nếu không thấy tùy chọn này, bạn hãy nhấn phím {{keypress|Alt}} để hiển thị thanh công cụ.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 24 Version 2.jpg|center]]#Nhấp chuột vào {{button|Show All Bookmarks}} (Hiển thị Tất cả Trang Đánh dấu}}). Sau đó, cửa sổ "Thư viện" sẽ xuất hiện.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 25 Version 2.jpg|center]]#*Bạn có thể nhấn tổ hợp phím {{keypress|Ctrl|Shift}} ({{keypress|Command|Shift}} với người dùng Mac) và {{keypress|B}} để mở trực tiếp cửa sổ '''Hiển thị Tất cả Trang Đánh dấuShow All Bookmarks'''.#Nhấp chuột vào {{button|Import and Backup}} (Nhập và Sao lưu}}). Mục này nằm ngay đầu trang Thư viện.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 26 Version 2.jpg|center]]#Nhấp chuột vào {{button|Nhập Đánh dấu từ Import Bookmarks from HTML}}.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 27 Version 2.jpg|center]]
#Chọn tệp đánh dấu '''.html'''. Tệp được lưu tại vị trí bạn chọn ở bước trước (ví dụ thư mục Downloads).[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 28 Version 2.jpg|center]]
#Nhấp chuột vào {{button|MởOpen}}. Tệp đánh dấu bạn chọn sẽ được tải vào Firefox ngay lập tức.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 29 Version 2.jpg|center]]
===Nhập Đánh dấu vào Internet Explorer 11 trên Máy tính===
#[[Cập-nhật-Microsoft-Internet-Explorer|Cập nhật Internet Explorer]]. Quy trình nhập dấu trang trên phiên bản cũ của Internet Explorer có chút khác biệt nên tốt nhất bạn hãy cập nhật phần mềm.
#Mở trình duyệt Internet Explorer.[[Image:Export Bookmarks from Chrome Step 31 Version 2.jpg|center]]
#Nhấp chuột vào {{button|TệpFile}}. Nút này nằm ở góc phía trên bên trái màn hình. Nếu không thấy tùy chọn này, hãy nhấn phím {{keypress|Alt}} để hiển thị thanh công cụ.#Nhấp chuột vào {{button|Import and Export}} (Nhập và Xuất}}).#Chọn {{button|Import from a file}} (Nhập từ tệp}}). Bạn có thể chọn nhập trực tiếp từ trình duyệt Chrome nếu muốn. #Nhấp chuột vào {{button|TiếpNext}}(Tiếp).#Nhấp chuột vào hộp thoại {{button|Favorites}} (Trang ưa thích}}). Đây là cách đảm bảo rằng tệp bạn chọn có quyền áp dụng dấu trang Chrome (hoặc "trang ưa thích") vào Internet Explorer.#Nhấp chuột vào {{button|TiếpNext}}.#Nhấp chuột vào {{button|Chọn tệpBrowse}}. Đây là thao tác truy cập vào tệp bạn đã lưu.
#Chọn thư mục chứa dấu trang. Tệp được lưu tại thư mục bạn chọn ở bước trước.
#Nhấp chuột vào {{button|MởOpen}}. Thư mục dấu trang của bạn sẽ xuất hiện thanh chứa tên tệp của trang này.
#Nhấp chuột vào {{button|Tiếp}}. Đây là thao tác nhập dấu trang Google Chrome vào trình duyệt Internet Explorer.
===Nhập Dấu trang vào Opera trên Máy tính===
{{reflist}}
__METHODS__
__SUMMARIZED__
4.747

lần sửa đổi


81